Algemene voorwaarden voor opdrachtnemers

Ten aanzien van de dienstverlening van Meetingcare voor zzp'ers in de zorg gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Meetingcare aanvaardt de Opdrachtnemer aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1  Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienstverlening van Meetingcare.
1.2  Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4  Dienstverlening: wijze van handelen welke door meetingcare.nl aangeboden wordt door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden in de zorg-en dienstverlening.
1.5  Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.
1.6  Opdrachtgever: Aanbieder van zorg-en dienstverlening welke op zoek is naar zelfstandigen zonder personeel met gebruikmaking van de website meetingcare.nl
1.7  Abonnement: De overeenkomst tussen Meetingcare en Opdrachtnemer. De dienstverlening wordt periodiek geleverd in ruil voor betaling door de opdrachtnemer
1.8  Opdrachtnemer: Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) werkzaam in de zorg-en dienstverlening, welke zich via de website meetingcare.nl beschikbaar stelt voor het verichten van werkzaamheden van opdrachtgever resp. zich inschrijft voor dan wel reageert op een of meer opdrachten van opdrachtgever, niet zijnde uitzendbureai of een vergelijkbare onderneming.
1.9  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Meetingcare en Opdrachtgever met betrekking tot de Dienstvelrening van Meetingcare.
1.10  Profiel: het profiel is het overzicht met contactgegevens, werkervaring, recensies en tarieven waarop de opdrachtnemer zich presenteert.
1.11  Reacties: Met Reacties kan een Opdrachtnemer reageren op Advertentie van een opdrachtgever op de website.
1.12  Website: de website www.meetingcare.nl.
1.13  Meetingcare: eenmanszaak, gevestigd te (5018HB) Ringbaan Oost 238, KvK nummer: 18079951.

Artikel 2 Algemeen
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Meetingcare en de opdrachtnemer.
2.2  Meetingcare is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen Meetingcare en de Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2.4  Meetingcare wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtnemer van de hand.
2.5  Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en Meetingcare, wordt de Opdrachtnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6  Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Meetingcare zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1  Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Meetingcare beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
3.2  Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 4 Dienstverlening
4.1  Meetingcare biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden. Meetingcare heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Meetingcare is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
4.2  Meetingcare heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de opdrachten en recencies is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Meetingcare draagt voor de inhoud van opdrachten en recensies geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Meetingcare verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
4.3  Meetingcare  biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Meetingcare niet:
dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder  mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van Meetingcare onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5 Onderhoud
5.1  Meetingcare is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Meetingcare ontstaat.

Artikel 6 Gebruik van de dienstverlening en verstrekking van informatie
6.1  De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Dienstverlening verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienstverlening en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten en het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
6.2  Door het aanbieden van gegevens op de Website, geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
6.3  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Meetingcare niet zal schaden.
6.4  De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
-  informatie welke in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
-  informatie welke verwijst naar diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
-  informatie waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Meetingcare of derden worden geschonden;
-  informatie dat naar de mening van Meetingcare in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
-  informatie waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website
6.5  Meetingcare behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Meetingcare behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om profielen, opdrachten, en recensies en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
6.6  Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer heeft bevestigd. Meetingcare is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer geen partij. Meetingcare kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden en de juistheid van de aanbiedingen.Aangaande de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van opdrachtnemers om die werkzaamheden uit te voeren stelt Meetingcare profielen beschikbaar, welke zichtbaar zijn voor odprachtgevers en opdrachtnemers ter controle hiervan. De Gebruiker vrijwaart Meetingcare jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
6.7  Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
6.8  Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 6.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Werkspot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Recensies
7.1  Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de opdrachtnemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de recensie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
7.2  Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Meetingcare voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
7.3  Meetingcare is te allen tijde gerechtigd een recensie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de recensie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Recensie Policy zoals gepubliceerd op de Website.

Artikel 8 Privacy
8.1  Meetingcare verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Dienstverlening en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2  Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Meetingcare van toepassing.

Artikel 9 Account
9.1  Om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening van Meetingcare dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
9.2  Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Meetingcare de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard en betaling is verricht. Meetingcare is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een opdracht en recensie of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
9.3  Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Meetingcare voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienstverlening is gemaakt.
9.4  Meetingcare is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienstverlening.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Meetingcare en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van opdrachten,referenties of anderszins.
10.2  Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Meetingcare, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meetingcare, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
10.3  De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen opdrachten en recensies en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Meetingcare volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op eniige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11 Uitsluiting
11.1  Meetingcare behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
  – de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  – de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  – de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12 Overmacht
12.1  Meetingcare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Meetingcare gebruikt maakt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Meetingcare
13.1  Meetingcare is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Meetingcare. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Meetingcare te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Meetingcare wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
13.2  De totale aansprakelijkheid van Meetingcare kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienstverlening voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00
13.3  Iedere aansprakelijkheid van Meetingcare voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Meetingcare niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 14 Verwijzingen
14.1  De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Meetingcare heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15 Beveiliging
15.1  Meetingcare spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Meetingcare legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16 Melding van Inbreuk
16.1  Opdrachten en recensies dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
16.2  Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Meetingcare melden middels info@meetingcare.nl Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Meetingcare de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Meetingcare gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Meetingcare worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Meetingcare voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Meetingcare lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17 Duur en beëindiging
17.1  Elk abonnement tussen Meetingcare en de Opdrachtnemer wordt aangegaan voor de door de opdrachtnemer gekozen duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Meetingcare meldt de opdrachtnemer uiterlijk een maand van te voren per mail bij afloop abonnementsperiode. Bij verlenging van het abonnement moet de betaling uitelrijk de laatste dag van de het dan lopende abonnement bijgeschreven zijn op de rekening van Meetingcare. Na betaling van een nieuwe abonnementsperiode kan Opdrachtnemer gebruik blijven maken van de website. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en reacties voor de duur van de initiële periode voortgezet.
Reacties die onderdeel zijn van het abonnement zijn geldig gedurende de looptijd van het abonnement en tijdige verlening van het abonnement.
17.2  Opdrachtnemer kan slechts een maal gebruikmaken van een aanbieding tot afsluiten van abonnement op Meetingcare.nl
17.3  Indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit het abonnement heeft Meetingcare het recht het abonnement zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de opdrachtnemer niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Meetingcare.

Artikel 18 Geschillen
18.1  Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Meetingcare en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
18.2  Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Artikel 20 Tarieven en betalingen
20.1  Alle door Meetingcare vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
20.2  Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is Meetingcare is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
20.3  Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
20.4  Naast de in lid 2 en 3 genoemde wijzigingen, is Meetingcare gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging.
20.5  De aan Meetingcare verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20.6  Betaling vindt plaats door middel van IDEAL, overmaking of automatische incasso. Daartoe dient de Opdrachtnemer na totstandkoming van het abonnement Meetingcare te machtigen op de wijze zoals op de Website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Meetingcare gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
20.7  Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de Opdrachtnemer medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Opdrachtnemer automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Opdrachtnemer is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Meetingcare, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
20.8  Indien de Opdrachtnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Meetingcare de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).
20.9  Alle betalingen door de Opdrachtnemer aan Meetingcare worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Meetingcare, ongeacht enige andere aanduiding door de Opdrachtnemer.
20.10  Enig beroep door de Opdrachtnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Tilburg, maart 2014

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17276538.

Vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling